Ullambana Ceremony August 27, 2023

Scroll down for English version

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi chư Phật Tử và Đồng Hương,

Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại trở về với chúng ta, ngày mà người con hiếu thảo nào cũng mang trong tâm tưởng nhớ đến công ơn sanh thành và nuôi dưỡng khổ cực của cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời trong quá khứ. Để tỏ lòng ghi nhớ công ơn nuôi dưỡng to lớn như trời biển này, Chùa Địa Tạng sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày 27 tháng 08 năm 2023, (nhằm ngày 12 tháng 07 Âm lịch). Để góp phần công đức cũng như giúp chư Phật tử tinh tiến trên đường tu học, chùa Địa Tạng đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Đạo Tỉnh từ Georgia đến chia sẻ một thời pháp thoại nhân dịp đại lễ Vu Lan.

Chương trình hành lễ như sau:
9:00amChùa mở cửa
11:30amLễ cúng ngọ Phật
12:00pmThời Pháp Thoại của Thượng Tọa Thích Đạo Tỉnh
1:00pmLễ phóng sanh
1:30pmPhật tử thọ chay
3:00pmLễ cúng thí thực
4:00pmHoàn mãn lễ

Kính thưa chư Phật tử để nghĩ nhớ và báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của ông bà và cha mẹ, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ tổ chức đại lễ phóng sanh chim, rùa, cá, v.v…Nếu quý Phật tử muốn đóng góp thêm phần công đức, xin vui lòng ghi rõ tên tuổi của cha mẹ hay thân bằng quyến thuộc mà mình xin hồi hướng công đức trong mẫu đơn phóng sanh này ANIMAL RELEASE FORM và gởi theo check hay money order về địa chỉ như sau trước khi ngày 25 tháng 08, 2023:

Tinh Xa Quan Am
2121 N 130th ST
Seattle, WA 98133

Trong dịp đại Lễ Vu Lan Bồn, chúng tôi xin trân trọng kính mời chư Phật tử và quý thân hữu, đồng hương, bớt chút thời giờ về chùa dâng hương cúng Phật và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh Độ và cha mẹ hiện tiền nhiều hàm triêm lợi lạc.

     Cũng trong mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay, tôi xin thay mặt cho tất cả Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự, cầu xin Tam Bảo mật thùy gia hộ cho chư Phật tử cùng bửu quyến luôn luôn được thân tâm an lạc và tròn đầy hiếu hạnh.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

The Ksitigarbha Temple will be hosting the Vu Lan ceremony (also know as Ullambana ceremony) on Sunday August 27th, 2023. The purpose of this ceremony is to honor one’s parents and ancestors by praying for their health, well being, and for those who are no longer with us to be born into Buddha’s Pureland. The Buddha has always emphasized the importance of filial piety towards our parents and he regarded it as one of the highest merits anyone can achieve in their lifetime. We all must try to take some time away from our daily routines and thank our parents for their boundless love and sacrifices in raising us to become who we are today. We should take this chance to honor our parents and show them how much we appreciate what they have done for us. In this ceremony, we have invited a guest monk, Venerable Thich Dao Tinh, to give a dharma session in Vietnamese.

Temple Schedule:
9:00amTemple Opens
11:30amNoon Offering to the Buddha
12:00pmDharma Session in Vietnamese given by Venerable Thich Dao Tinh
1:00pmReleasing Animals Ceremony
1:30pmFree Vegetarian Lunch
3:00pmNight Offering
4:00pmEnd of Ceremony

If you would like to participate in the releasing of animals to pray for yourself or your love ones, please download and fill out this ANIMAL RELEASE FORM, then send it with any amount you wish to donate to the address below before August 25th, 2023:

Tinh Xa Quan Am
2121 N 130th ST
Seattle, WA 98133

Lastly, we hope that you can take some time off of your busy schedule to come and attend the ceremony. Finally we at the Ksitigarbha Temple would like to wish everyone peace of body, peace of mind, and that all parents be honored with filial piety.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>