Scheduled 2019 Ceremonies

*Những ngày lễ có thể thay đổi
*The dates for the ceremonies below may change

February 4 – New Years Eve
February 5 – Lunar New Year Day 1
February 6 – Lunar New Year Day 2
February 7 – Lunar New Year Day 3

February 17 – First Full Moon Ceremony ( Rằm Thượng Nguyên )

March 24 – Kuan Yin Ceremony ( Lể Quan Âm Xuất Gia )

April 21 – Buddha Relic Ceremony ( Lể Cúng Dường Xá Lợi ) Cancelled

May 12 – Buddha’s Birthday ( Lể Phật Đản )

July 21 – Kuan Yin Enlightenment Ceremony ( Lể Quan Âm Thành Đạo )

August 18 – Ullambana Ceremony ( Lể Vu Lan )

September 1 – Ksitigarbha Bodhisattva Ceremony ( Lể Địa Tạng Bồ Tát )

October 13 – Kuan Yin Ceremony ( Lể Quan Âm Cứu Khổ )

October 27 – Medicine Buddha Ceremony ( Lể Dược Sư )