Scheduled 2018 Ceremonies

*Những ngày lễ có thể thay đổi
*The dates for the ceremonies below may change

February 15 – New Years Eve
February 16 – Lunar New Year Day 1
February 17 – Lunar New Year Day 2
February 18 – Lunar New Year Day 3

March 4 – First Full Moon Ceremony ( Rằm Thượng Nguyên )

April 1 – Kuan Yin Ceremony ( Lể Quan Âm Xuất Gia )

May 13 – Buddha’s Birthday ( Lể Phật Đản )

July 29 – Kuan Yin Enlightenment Ceremony ( Lể Quan Âm Thành Đạo )

August 26 – Ullambana Ceremony ( Lể Vu Lan )

September 9 – Ksitigarbha Bodhisattva Ceremony ( Lể Địa Tạng Bồ Tát )

October 21 – Kuan Yin Ceremony ( Lể Quan Âm Cứu Khổ )