Scheduled 2020 Ceremonies

*Những ngày lễ có thể thay đổi
*The dates for the ceremonies below may change

January 24 – New Years Eve
January 25 – Lunar New Year Day 1
January 26 – Lunar New Year Day 2
January 27 – Lunar New Year Day 3

February 9 – First Full Moon Ceremony ( Rằm Thượng Nguyên )

March 15 – Kuan Yin Ceremony ( Lể Quan Âm Xuất Gia ) CANCELED

May 3 – Buddha’s Birthday ( Lể Phật Đản ) CANCELED

August 9 – Kuan Yin Enlightenment Ceremony ( Lể Quan Âm Thành Đạo )

August 30 – Ullambana Ceremony ( Lể Vu Lan )

September 20 – Ksitigarbha Bodhisattva Ceremony ( Lể Địa Tạng Bồ Tát )

November 1 – Kuan Yin Ceremony ( Lể Quan Âm Cứu Khổ )

November 15 – Medicine Buddha Ceremony ( Lể Dược Sư )