Scheduled 2022 Ceremonies

*Những ngày lễ có thể thay đổi
*The dates for the ceremonies below may change

February 1 – Lunar New Year Day 1
February 2 – Lunar New Year Day 2
February 3 – Lunar New Year Day 3

February 13 – Lễ Rằm Thượng Nguyên (First Full Moon Ceremony)

May 8 – Lễ Phật Đản (Buddha’s Birthday Ceremony)

July 17 – Lễ Quan Âm Thành Đạo (Kuan Yin Enlightenment Ceremony)

August 7 – Lễ Vu Lan (Ullambana Ceremony)

August 28 – Lễ Địa Tạng Bồ Tát (Ksitigarbha Bodhisattva Ceremony)