Scheduled 2017 Ceremonies

*Những ngày lễ có thể thay đổi
*The dates for the ceremonies below may change

January 27 – New Years Eve
January 28 – Lunar New Year Day 1
January 29 – Lunar New Year Day 2
January 30 – Lunar New Year Day 3

February 12 – First Full Moon Ceremony ( Rằm Thượng Nguyên )

March 19 – Kuan Yin Ceremony ( Lể Quan Âm Xuất Gia )

April 9 – Buddha’s Relic Ceremony ( Lể Cúng Dường Xá Lợi )

May 7 – Buddha’s Birthday ( Lể Phật Đản )

July 30 – Kuan Yin Enlightenment Ceremony ( Lể Quan Âm Thành Đạo )

September 3 – Ullambana Ceremony ( Lể Vu Lan )

September 24 – Ksitigarbha Bodhisattva Ceremony ( Lể Địa Tạng Bồ Tát )

November 5 – Kuan Yin Ceremony ( Lể Quan Âm Cứu Khổ )