Vu Lan Ceremony August 7, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về với chúng ta, ngày mà người con hiếu thảo nào cũng mang trong tâm tưởng nhớ đến công ơn sanh thành và nuôi dưỡng khổ cực của cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời trong quá khứ, để tỏ lòng nhớ công ơn nuôi dưỡng to lớn như trời biển này Chùa Địa Tạng sẽ tổ chức Lễ Vu Lan vào ngày 07 tháng 08 năm 2011, (tức ngày 08/07/2011 AL). Để buổi lễ thêm phần trang nghiêm, chùa đã cung thỉnh đại lão Hoà Thượng Thích Tụê Minh từ Missouri đến ban bố một buổi thuyết pháp đặc biệt.

Chương trình lễ như sau:
9:00 AM – Chùa mở cửa
11:30 AM – Lễ cúng ngọ Phật
12:00 PM – Thời thuyết pháp do đại lão Hoà Thượng Thích Tuệ Minh thuyết giảng
1:00 PM – Lễ phóng sanh
1:30 PM – Phật tử thọ chay
3:00 PM – Lễ cúng vong
4:00 PM – Hoàn mãn lễ

Kính thưa chư phật tử để nghĩ nhớ và báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của ông bà và cha mẹ, Tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự sẽ làm đại lễ phóng sanh chim, rùa, cá, v.v…chư phật tử nào muốn đóng góp phần công đức xin lên chùa ghi mẫu đơn phóng sanh trước khi lễ bắt đầu. Trong dịp đại Lễ Vu Lan Bồn, chúng tôi xin trân trong kính mời chư phật tử và quý thân hữu, đồng hương, bớt chút thời giờ về chùa dâng hương cúng Phật và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh Độ và cha mẹ hiện tiền nhiều hàm triêm lợi lạc.
Cũng trong mùa Vu Lan hay gọi mùa báo hiếu, tôi xin thay mặt cho tất cả tăng chúng tại Địa Tạng Viên Quang Tự, cầu xin tam bảo gia hộ cho chư phật tử cùng gia quyến luôn luôn được thân tâm an lạc và tròn đầy hiếu niệm.

————————

NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

The Ksitigarbha Temple will be hosting the Vu Lan ceremony (also know as Ullambana ceremony) on Sunday August 7, 2011. The purpose of this ceremony is to honor one’s parents and ancestors by praying for their health, well being, and for those who are no longer with us to be born into Buddha’s Pureland. The Buddha has always emphasized the importance of filial piety towards our parents and he regarded it as one of the highest merits anyone can achieve in their lifetime. We all must try to take some time away from our daily routines and stop to remember the huge debt that we owe to our parents for their boundless love and sacrifices in raising us to become who we are today. We should take this chance to honor our parents and show them how much we appreciate what they have done for us. In this ceremony, we have invited a guest monk, Venerable Thich Tue Minh, to give a dharma session in Vietnamese.

Ceremony schedule:
9:00 AM – Temple opens
11:30 AM – Noon offering to the Buddha
12:00 PM – Dharma session given by Venerable Thich Tue Minh
1:00 PM – Releasing of animals ceremony
1:30 PM – Vegetarian lunch
4:00 PM – Temple closes

We hope that you can take some time off of your busy schedule to come and attend the ceremony. Finally we at the Ksitigarbha Temple would like to wish everyone peace of body, peace of mind, and that all parents be honored with filial piety.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>