Ksitigarbha Ceremony August 28, 2011

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Phật tử:

Trong kinh Địa Tạng đức Phật nhắc đến một tấm lòng cao đẹp và tròn nguyện chí hiếu của một vị Đại Bồ-tát mà không một Phật tử nào nghe đến mà không cung kính lễ bái và ca ngợi. Vì thế để nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên công ơn của ông bà cha mẹ dù phải bận rộn công ăn việc làm nơi xứ sở đầy rẩy gian truân nầy, chùa Địa Tạng sẽ tổ chức đại lễ Khánh Đản Địa Tạng Vương Bồ-tát vào ngày 28 tháng 8 năm 2011 (tức ngày 29 tháng 7 năm 2011 âm lịch). Cũng nhân dịp đại lễ khánh đản Địa Tạng và góp phần lợi lạc trong việc tu học cho chư Phật tử, chùa cung thỉnh Hòa Thượng Thích Trí Đức từ California đến để ban thời pháp đặc biệt cho chúng ta trong dịp nầy.

Chương trình nghi lễ gồm có:
9:00am – Chùa mở cửa
11:30am – Lễ cúng ngọ Phật và tụng kinh mừng Khánh Đản Địa Tạng Vương Bồ-tát
12:00pm – Thời thuyết pháp đặc biệt do Hòa Thượng Thich Trí Đức giảng
1:30pm – Cúng dường trai Tăng và Phật tử thọ chay
4:00pm – Hoàn mản lễ

Để tăng tạo thêm duyên lành trong mùa báo hiếu Vu Lan xin chư Phật tử nhín chút thời giờ quý báo về tham dự buổi lễ cầu nguyện nầy. Xin thành thật cảm ơn chư Phật tử và cầu chúc chư vị luôn luôn tròn đầy hiếu hạnh, phước huệ viên mãn, Phật đạo viên thành.


NAM MO SHAKYAMUNI BUDDHA

Dear temple member:

The Ksitigarbha Temple will be hosting the Ksitigarbha Ceremony on August 28, 2011. We would like to invite everybody to join us on this auspicious day. We have invited more than 20 monks and nuns from around the Washington region and also from other states to come in order to increase the blessing for those who wish to make offerings on behalf of the deceased relatives or loved ones as well as to benefit those who are still alive. The ceremony will be headed by Venerable Thich Trí Đức from California and he will also be giving a dharma session in Vietnamese. The ceremony schedule is as follows.

Ceremony schedule:
9:00am – Temple opens
11:30am – Noon offering to the Buddha
12:00pm – Dharma session by Venerable Thich Trí Đức
1:30pm – Food offering to monks and vegetarian lunch for everybody
4:00pm – Temple close

If you can, please take some time off of your busy schedule to join us this ceremony. I would like to wish everyone peace of mind, great resolve in their Buddhist practice, and complete protection under the Buddhas and bodhisattvas.

Comments ( 2 )

  1. Olivia
    First of all, I would like thank Dia Tang Temple for informing me all the upcoming Buddha's session. I enjoyed and felt closer to my belief each time visiting and attending the lecture at Dia Tang Temple. In addition, I have a question and hoping to get an answer from you. I have family from out of town will be visiiting Seattle. My family has heard from me a lot about this temple and is very interested in visiting the temple when they arrived; however, I always visit the temple during the ceremony. My question is that can we visit the temple on any days that does not have ceremony? I heard from someone saying that I cannot visit the temple on non-ceremony days. Is this true? How can I volunteer helping at the temple on my unbusy schedule? Keep up the great work and thanks for inviting different monks from all over the world to give session at Dia Tang Temple. I have learned a lot and feels much relief when I am at the temple. Nam Mo A Di Da Phat
    • Thầy Minh Thành
      The temple is normally closed on non-ceremony days. However, we are sometimes up there working and so if you ever come by and see us up there, you are free to come in and walk around. If you would like to volunteer and help out with temple work, please send us your contact information to info@diatangtemple.org and we will call you or email you whenever we need help. Nam Mo A Di Da Phat

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>