New Years Schedule 2023

Please scroll down for the English version

Chương trình đón xuân Quý Mẹo năm 2023 như sau

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 01 (đêm giao thừa)
9:00pmChùa mở cửa
12:00amLời chúc tết của Hòa Thượng Trụ Trì và khai lộc đầu năm
2:00amChùa đóng cửa
Chủ Nhật, ngày 22 tháng 01 (mùng một tết)
9:00amChùa mở cửa
11:00am-12:00pmCúng Ngọ Phật và Tam Thiên Pháp Giới
6:00pmChùa đóng cửa
Thứ Hai, ngày 23 và Thứ Ba ngày 24 tháng 01 (mùng Hai và mùng Ba Tết)
9:00amChùa mở cửa
4:00pmChùa đóng cửa
Rằm Thượng Nguyên, Chủ Nhật ngày 05 tháng 02
11:30am-12:00pmMúa lân mừng xuân mới và lời chúc Tết của Thầy Trụ Trì
12:00pm-12:30pmLễ đốt đèn và tụng kinh Dược Sư
12:30pm-1:00pmDâng sớ cầu an cho Phật tử
1:00pmPhật tử thọ chay
4:00pmHoàn mãn lễ
tsc_divider4_black

Below is the opening hours for our Lunar New Years Event 2023

January 21, 2023 (Lunar New Year’s Eve)
9:00pmTemple Opens
12:00amA few words from the Head Monk for the New Year and handing out gifts
2:00amTemple close
January 22, 2023 (Lunar New Year Day 1)
9:00amTemple opens
6:00pmTemple close
January 23-24, 2023 (New Year Day 2 and 3)
9:00amTemple opens
4:00pmTemple close
February 5, 2023 (First Lunar Full Moon Ceremony)
11:30-12:00pmDragon dance
12:00-12:30pmMedicine Buddha sutra reading and candle offering
12:30-1:00pmBlessing ceremony
1:00pmVegetarian lunch for all attendees
4:00pmEnd of Ceremony

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>